Privacy en disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van Nederveen Tuinen de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig is, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Nederveen Tuinen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en er kunnen ook overigens aan de site geen rechten worden ontleend. Nederveen Tuinen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Nederveen Tuinen is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten en overige geintresseerden. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Nederveen Tuinen , tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Nederveen Tuinen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Als u meer informatie wilt, kunt u contact met ons opnemen of een e-mail sturen naar info@nederveentuinen.nl
Nederveen Tuinen

Privacyverklaring

Persoonsgegevens welke wij verwerken

Voor het kunnen aanleveren van een passende offerte, prijsinformatie, advies en/of het leveren van onze materialen en/of diensten verwerken wij onderstaande persoonsgegevens:

 1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer (zakelijk en/of prive)
 5. E-mailadres (zakelijk en/of prive)
 6. IP-adres (anoniem)
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website (anoniem)
 8. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor het leveren van onze goederen en/of diensten hebben wij buiten uw persoonsgegevens en tuinwensen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u nodig. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij deze informatie toch van u hebben ontvangen zonder uw schriftelijke toestemming dan kunt u ons dit aangeven via info@nederveentuinen.nl. Wij zullen deze gegevens dan direct voor u verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het leveren van een offerte, advies en/of factuur
 2. Het leveren van onze goederen en/of diensten
 3. Om met u in contact te kunnen komen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. Het versturen van een nieuwsbrief
 5. Ons bedrijf analyseert uw gedrag op de website anoniem om daarmee de website te verbeteren.
 6. Ons bedrijf verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederveentuinen) tussen zit.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Mochten wij niet tot levering van onze goederen en/of diensten over gaan, dan zullen wij uw gegevens direct na  constatering hiervan uit ons systeem verwijderen. Voor alle overige klanten geldt dat wij de persoonsgegevens van klanten waarmee wij gedurende een periode van twee jaar geen contact meer hebben gehad aangaande het leveren van onze diensten en/of goederen de gegevens uit ons systeem zullen verwijderen. Mocht u willen dat wij dit eerder voor u verzorgen dan kunt u een verzoek indienen via info@nederveentuinen.nl

Voor personen die reageren op een vacature of een open sollicitatiebrief sturen en niet worden uitgenodigd voor een gesprek of in dienst genomen, geldt dat  wij de gegevens direct uit ons systeem verwijderen, mits anders overeengekomen tussen partijen.

Alle persoonsgegevens welke nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen van de belastingdienst zullen wij derhalve bewaren totdat deze wettelijke termijn is verstreken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Het betreft hier leveranciers van goederen welke direct aan uw huis geleverd dienen te worden of diensten die door een derde worden uitgevoerd op verzoek van ons.

Wij maken gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak deze website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Dit programma gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u deze website bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt, voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Cookies, of vergelijkbare technieken welke wij gebruiken

Wij maken gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak deze website wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Dit programma gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u deze website bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt, voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nederveentuinen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nederveentuinen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@nederveentuinen.nl